Andere schadeposten

Andere schadeposten

Al het nadeel, alle extra kosten en uitgaven, alle gemiste inkomsten (loon, zwart werk, bonussen, winstderving, etc.), kortom: alle schade die is veroorzaakt door de schuld van een ander, moet worden vergoed.

Wij zijn experts in het benoemen van die schadeposten. Samen met u stellen wij een schadestaat of schaderapport op, om alles bij de tegenpartij te kunnen indienen. U hebt immers recht op volledige schadeloosstelling zegt de wet.